open menu

שלח הודעות מזויפות

שליחת הודעות מזויפות לרחבי העולם! ללא דמי מנוי או חיובים סמויים.
זייף מספרי טלפון או שמות. לא משנה מאיזה רשת סלולרית! אנחנו ממליצים לקרוא על דרך ההפעלה במדריך » שאלות נפוצות


בחר מספר מזויף. שים לב, אין !להזין את המדינה באופן ידני

בעת שליחה לנמענים בחו"ל, יש להשתמש במספר הטלפון.
כשהנמען מוגדר כשם, עלולה להיווצר בעיה בשליחת ההודעה.

אנא הזן שולח מספרי בלבד עבור ארה"ב וקנדה
המספר צריך להיות קיים! אנא שים לב שהמדינה נכונה

אם אתה לא מצליח לשלוח הודעה מזויפת, הגדר נמען "אקראי". לאחר מכן יוצג מספר חסוי הטלפון של הנמען.


,מי יקבל את ההודעות המזויפות שלך? שים לב אין להזין את המדינה באופן ידני! השולח והנמען לא יכולים להיות זהים. חזור ובדוק האם הגדרת את מספר הנמען הנכון.


אופציונלי - הגדרת תאריך ושעה שבה תרצה שההודעה תגיע לנמען


.אופציונלי - שלח הודעה מתפרצת
שים לב, לא כל הספקים הסלולריים והמכשירים הניידים תומכים בשליחת הודעות מתפרצות.
Change spoof route for sending this SMS

Need more features?
Like receiving SMS with a fake virtual number
Check out our friends at spoofbox.com


הורד את אפליקציית ההודעות המזויפות לנייד שלך

הודעות מזויפות Google Play
הודעות מזויפות Appstore